Faculties

Postdoc

PhD Students

Master Students

Former Members

Contact Manner Prof. Yongyuan Zhu
 yyzhu@nju.edu.cn
  
   
PI of NNLM,
Physics Dept.,
Nanjing Univ.
Research interests: Microstructured materials; Nonlinear optics;Plasmonics.

 Prof. Shining Zhu
 zhusn@nju.edu.cn 

 Academician of CAS,
PI of NNLM,
Director of Physics Dept.,
Nanjing Univ.
Research interests: QPM materials and nonlinear optics; Quantum optics; Metamaterials.

Faculties


Prof. Yiqiang Qin yqqin@nju.edu.cn


Prof. Hui Liu
Personal Page

liuhui@nju.edu.cn

Dr. Chao Zhang
Associate Professor
zhch@nju.edu.cn
 

Peng Lv
Research Engineer
alb@nju.edu.cn

Qianjin Wang
Research Engineer
qjwang@nju.edu.cn

Dr. Gang Zhao
Research Manager
zhaogang@nju.edu.cn
 

Dr. Tao Li
Associate Professor

taoli@nju.edu.cn

Dr. Ping Xu
Associate Professor
pingxu520@gmail.com

Dr. Xiaopeng Hu
Associate Professor

xphu@nju.edu.cn
 

PostDoc


 Dr.Yanxiao Gong
gongyanxiao@gmail.com

Dr.Yiya Ling
yalingyinwu@gmail.com

Dr.Shuming Wang
shumingwang_1981@163.com


Dr.Hongxia Li
hongxialixy@yahoo.com.cn
 


Dr.San Cheng
Chen-san@sina.com
 


Dr.Jian Jiang
jiangjian1976@sohu.com
 

Dr.Xiaojing Cao
jingxiaocao@163.com

Dr.Xinjie Lu
myxinjie@ustc.edu
 

Dr.Jianqiang Liu
jqliu2007@163.com
 


Dr.Feng Xu
fengxu@nuaa.edu.cn
 

PHD Students

Zhenda Xie

Shan Wu

Ye Yuan

Huang Huang

Jun Lu

Junwei Zhao

Ding Zhu

Hanyang Leng

Lina Zhao

Wanxia Huang

Sujun Yuan

Yanhua Liu

Lin Li

Yajian Zheng

Changdong Chen

Guodong Wang

Xiaogang Yin

Weina Cui

Lin Zhou

Jin Shi

Master Students

Yi Wang

Lisha Cai

Xiamei Tang

Xuhao Hong

Cong Zhu

Hua Jin

Shiyao Mu

Mingshuai Zhou

Wen Ling

Lei Wang

Yanfei Bai

Chong Sheng

Jianjuan Jiang

Shifeng Li

Qingqing Cheng

Ruoyu Guo


Former Members (partially)

 PostDoc
 Lei Zheng, Bo Zhang
 PhD
 Guoding Xu, Xuejin Zhang, Feiyan Wang, Xiang Wang, Qinchun Zhou, Zhenggao Dong, Youbing Yu,  Hongxia Li, Xiaoqiang Yu
 Master
 Yanbin Chen, Zhaowei Liu, Hong Wei, Yuanxin Xi, Guozhen Luo, Yan Du, Hong Lu, Yuan Ye, Hao Zhang, Kun Li, Xiaofeng Xuan, 
  Bo He, Lin Zhou, Cheng Zhang, Wen Wang, Weiqin Yang,  Yanting Zhang, Fuming Wang, Zhong Yan, Shiqiang Liu
 Technical Specialist
 Yugao Yang

  Contact Adress

 Adress:   Nat. Lab. of Solid State Microstructures, Nanjing Univ. 
           Hankou Road 22#, Nanjing, P. R. China
 Zip Code:  210093
  Phone
 Tang Zhongying Laboratory: +86-25-83594660
 FIB Laboratory: +86-25-83686061
  FAX
Fax: +86-25-83595535